دستگاه اندازه‌گیری هدایت‌الکتریکی

SigmaCheck-2

Eddy Current (ECT) Conductivity Meter

sigmacheck-2-ect

The SigmaCheck-2 Eddy Current (ECT) Conductivity Meter is designed to provide the user with fast and accurate conductivity measurements at a reasonable price.


 

پیام یا سوال خودتان را برایمان بفرستید.